Vadība - 26 323 054 | Recepcija - 26 632 035

Sporta kluba noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi “Move gym” Rīgā, 2017. gada 15.janvāris

Iekšējās kārtības noteikumi

Move gym”

Sporta un fitness centra MOVE GYM” kas atrodas Rīgā, Nīcgales ielā 18a (turpmāk tekstā – Centrs) iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) regulē Centra klientu, darbinieku un apmeklētāju uzvedību Centrā un tie izstrādāti, lai nodrošinātu patīkamu, mērķtiecīgu un drošu Centra apmeklēšanu un Centra pakalpojumu saņemšanu.

Iekšējās kārtības noteikumi ir obligāti visiem Centra apmeklētājiem un darbiniekiem.

Iegādājoties abonementu vai vienreizējo apmeklējuma tiesību, persona kļūst par Centra Klientu, un Centra apmeklēšanas tiesības iegādāšana apstiprina, ka Klients iepazinies un piekrīt Noteikumiem, kā arī apņemas tos pildīt.

 1. CENTRA ABONEMENTA IEGĀDĀŠANĀS

 •  Tiesības apmeklēt Centru un saņemt Centrā sniedzamos pakalpojumus tiek piešķirtas, iegādājoties Centra abonementu (turpmāk tekstā – AB) vairākkārtējiem apmeklējumiem (vienu reizi dienā) vai iegādājoties tiesību uz Centra vienreizējo apmeklējumu.
 • Iegādājoties AB Klientam ir jāaizpilda anketu, kurā viņš norāda t.sk. savus datus AB noformēšanai, kā arī veselības drošības nolūkos var sniegt informāciju par savu veselības stāvokli.
 • Personalizēto Klienta kartes sagatavošanai un izsniegšanai klientam Centrs veic Klientu fotografēšanu.
 • Iegādātais AB ir paredzēts lietošanai tikai vienai personai un nodot to citām personām aizliegts.
 • AB vairākkārtējiem apmeklējumiem ir magnētiska karte ( cena 5,00 Eur), kurā ir ieprogrammēta informācija par Klientu un t.sk. informācija par Centra apmeklēšanas laiku.
 • AB derīguma termiņš sākas ar AB pirkšanas dienu, ja nav noteikts citādi.
 • AB, t.sk. vienreizējais apmeklējums ir Klienta caurlaide Centrā un tas ir jāuzrāda Klientu reģistratūrā.
 • AB derīgs tikai tās paredzētajā termiņā.
 • Iegādājoties mēneša vai vairāku mēnešu AB, atgriešanas gadījumā tiek aprēķināts AB pēc Pilna Laika + AB cenas, ja ir jau sākts lietot AB tad summu par izlietotajām dienām Centrs neatgriež.
 • Iegādājoties AB, t.sk. vienreizēju apmeklējumu saskaņā ar īpašiem piedāvājumiem (piemēram, piedāvājumi studentiem, pensionāriem, skolēniem), Klientam ir pienākums uzrādīt klientu reģistratoram dokumentu, kas apliecina attiecīgo statusu (students, pensionārs, skolēns), tai skaitā, bet ne tikai studentu vai skolēna apliecība, ISIC, pasniedzēju IPIC, invalīda vai pensionāra apliecība u.tml.
 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 • Centra darba laiks: Darbdienās: no 07:00 līdz 21:00 Sestdienās: no 09:00 līdz 15:00 , svētdienās: centrs slēgts.
  Klientiem ir jāatstāj Centra telpas līdz Centra darba laika beigām.
 • Par izmaiņām Centra darba laikā Centra administrācija paziņo izziņot attiecīgo informāciju pie Klientu reģistratūras un Centra ieejas.
 • Centrs nestrādā 1. janvārī, 24.jūnijā, 24, 25.decembrī.
 • Klientu un Centra personāla drošības nolūkos Centra koplietošanas telpās darbojas video novērošana. Plašāka informācija par veikto videonovērošanu un citām datu apstrādēm, to nolūkiem, datu subjekta tiesībām un citiem datu apstrādes faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem ir pieejama attiecīgi paziņojumā par videonovērošanas veikšanu un privātuma politikā, kas pieejamas Centra mājaslapā internetā https://movegym.lv/ sadaļā “Par mums”.
 • Ieeja Centrā notiek, uzrādot vai iegādājoties abonementu Centra reģistratūrā. Klientiem ir jāapmeklē Centrs ievērojot AB iekļauto apmeklējuma laiku.
 • Par apmeklējumu ārpus abonementa, t.sk. vienreizējā apmeklējuma noteikto laiku, t.i. pēc plkst. 21:00 vai 15:00 ir jāpiemaksā 10,00 Eur vai aizmirsta karte – ir jāpiemaksā 5,00 Eur.
 • Klientam ir tiesības izmantot Centrā piedāvātos pakalpojumus, atbilstoši iegādātajam AB.
 • Klientam ir pienākums, ienākot Centrā, nodot Klientu reģistratūrā AB glabāšanai vai nopirkt vienreizēju apmeklējumu pretī saņemot ģērbtuves skapīša atslēgu.
 • Aizejot no Centra Klientam ir jāatdod atslēga un dvielis Klientu reģistratūrā pretī saņemot atpakaļ AB.
 • Klientiem ir pienākums stingri ieverot Centra iekšējas kārtības noteikumus, kā arī pildīt Centra klientu reģistratūras darbinieku un treneru rīkojumus.
 • Gadījumā, ja Centra Klients nevar uzrādīt Klienta Karti, bet vēlas apmeklēt nodarbības Centrā, tad Klientam pirms nodarbībām ir iespēja apmaksāt 5,00 Eur /- ( izdevumi par magnētiskās kartes atjaunošanu ) Izlaistās nodarbības netiek kompensētas.
 • Trenažieru zālē patstāvīgi atļauts nodarboties no 16 gadu vecuma, izņemot treniņus individuāla trenera vadībā. Centrā drīkst nodarboties tikai speciāli paredzētajā apģērbā un apavos.
 • Centrā (trenažieru zālē, funkcionālajās zālēs un tml.) ir aizliegts atrasties virsdrēbēs un/vai ielas apavos, kā arī nodarboties ar basām kājām un/vai kailiem.
 • Ja Klients vēlas izmantot papildus pakalpojumus, tad Klientam ir jāsaskaņo sev piemērotāko nodarbības vai procedūras laiku, ar speciālistu un pierakstīties klientu reģistratūrā.
 • Centrā visas iekārtas drīkst izmantot stingri ievērojot lietošanas norādījumus.
 • Izmantotais inventārs pēc nodarbības jānoliek speciāli tam paredzētājā vietā (gan funkcionālajā, gan trenažieru zālē).
 • Par jebkuru iekārtu bojāšanu jāziņo trenerim un/vai klientu reģistratūrai.
 • Klienti nes materiālu atbildību par Centra inventāra bojāšanu.
 • Video- un fotografēšana Centrā atļauta tikai ar administrācijas rakstisku piekrišanu.
 • Klientam ir pienākums ievērot sabiedrisko kārtību Centrā, kā arī būt pieklājīgiem ar citiem klientiem un Centra personālu.
 • Klientam ir pienākums ievērot personīgo higiēnu un tīrību Centra telpās.
 • Jebkuru ieteikumu vai pretenziju gadījumā Klients ir tiesīgs personīgi vai rakstiski griezties pie Centra vadības.
 1. KLIENTU MANTU GLABĀŠANA 

 • Uzturoties Centrā personiskās mantas un apģērbs jāglabā skapīšos ģērbtuvē.
 • Klients ir personīgi atbildīgs par personīgajām mantām, Centrs neuzņemas materiālo atbildību par ģērbtuvēs un citur atstātajām materiālajām vērtībām.
 • Centrs neatbild par atstāto mantu (tai skaitā, maka, somas saturu).
 • Atrasto svešu mantu ir jānodod Klientu reģistratoriem.
 • Informāciju par atstātam mantām var saņemt Klientu reģistratūrā.
 • Centrā atrastā Klientu manta glabājas 3 (trīs) mēnešus. Šī termiņa notecējuma gadījumā visa neizņemtā manta uzskatāma par pamestu un tas paliek Centra rīcībā.
 1. KLIENTU VESELĪBA

 • Klientam patstāvīgi jāseko savam veselības stāvoklim.
 • Pirms nodarbību uzsākšanas Klientam obligāti jākonsultējas ar ārstu, īpaši gadījumos, ja Klientam ir bijušas tai skaitā, bet ne tikai sirds asinsvadu slimības, muguras, locītavu traumas vai citas nopietnas slimības.
 • Klientam obligāti jāpaziņo trenerim par savu veselības stāvokli.
 • Nodarbību sākums Centrā nozīmē Klienta apzinātu apliecinājumu par medicīnisku kontrindikāciju neesamību. Ja treniņa laikā parādās nepatīkamas sāpes, reibst galva vai diskomforta sajūta, Klientam nekavējoties jāpārtrauc nodarbību un jāgriežas pēc palīdzības pie trenera, vai Klientu reģistratūrā, un nepieciešamības gadījumos nekavējoties ir jālūdz izsaukt kvalificētais medicīniskais personāls.
 • Centrs neatbild par Klienta veselības stāvokli.
 • Traumu un nelaimes gadījumā, kas ir saistītas ar iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu/pārkāpumu, Centra administrācija atbildības nenes.
 • Klients uzņemas visus riskus, kas ir saistīti ar uzturēšanos Centrā, tai skaitā, bet ne tikai nodarbības trenažieru zālē, funkcionālajās zālēs u.c. telpās.
 • Klientam ir pienākums trenažieru zāles pirmajā apmeklēšanā saņemt ievadinstruktāžu pie instruktora (trenera). Vecāki vai citi pieaugušie, kuri ierodas Centrā kopā ar bērniem, uzņemas visu atbildību par savu bērnu drošību un veselības stāvokli. Centra administrācija neatbild par Klientu bērnu drošību un veselības stāvokli.
 1. CENTRĀ KATEGORISKI AIZLIEGTS:

 •  Lauzt, demontēt un citādi bojāt Centra īpašumu, tai skaitā, bet ne tikai inventāru, iekārtas, telpas;
 • ienest Centrā jebkura ieroča veidus;
 • atrasties un nodarboties Centra telpās alkohola, narkotisko vai citu vielu reibuma stāvoklī;
 • smēķēt Centra telpās;
 • lietot alkohola saturošus dzērienus, narkotiskas vai psihotropa vielas, kā arī aizliegtas medikamentus;
 • skaļi uzvesties, aizskart vai citādi traucēt pārējos Centra klientus/apmeklētājus un personālu;
 • vadīt privātos treniņus;
 • ienest Centra telpās stikla traukus un pudeles;
 • ienest/ievest mājdzīvniekus;
 • lietot mobilo tālruņu grupu nodarbības laikā;
 • pievīlēt jebkādas Centra (t.sk. skapīša) atslēgas;
 • grupu nodarbību laikā pielietot individuālu horeogrāfiju bez trenera atļaujas;
 • centra telpās skūt kājas, bārdu, atstāt Centra telpas higiēnas priekšmetus vai kā citādi pārkāpt higiēnas noteikumus.
 1. SANKCIJAS 

 • Atslēgas no skapīša, dvieļa, silikona aproces nozaudēšanas vai bojāšanas gadījumā no Klienta ir iekasējama kompensācija 5,00 Eur apmērā.
 • Gadījumā, ja Klienta vainas dēļ ir bojātas Centra iekārtas, tad Klientam ir pienākums atlīdzināt Centram iekārtu remontu vai jaunu iekārtu pirkšanas cenu, iemaksājot attiecīgo summu Centra kasē vai uz Centra norēķinu kontu.
 • AB (magnētiskas kartes) nozaudēšanas vai bojāšanas gadījumā atjaunošanas izdevumus 5,00 Eur apmērā sedz Klients.
 • Ja klients ir sporta centrā uzkavējies ilgāk nekā ir paredzēts abonementā, vai nodevis atslēdziņu recepcijā pēc darba laika beigām, klientam jāapmaksā vienas reizes apmeklējuma vērtība. 10.00 Eur.
 • Ja klients sistemātiski pamet centra telpas pēc darba laika beigām, sporta kluba administrācija ir tiesīga klientam pārtraukt AB un atlikušās nodarbības nekompensēt.
 1. CENTRA ADMINISTRĀCIJAS TIESĪBAS

 • Centra administrācija ir tiesīga ārkārtas gadījumos (piem. avārijas, iekārtas (trenažieru) bojāšana, trenera saslimšana u.tml.) vienpusēji izdarīt izmaiņas nodarbību sarakstā un/vai Centra un/vai nodarbību darba laikos iepriekš neinformējot par to Klientus.
 • Steidzamajos vai avārijās gadījumos Centra administrācija patur sev tiesības slēgt atsevišķas telpas tai skaitā, bet ne tikai remontam, profilaksei.
 • Ja Klients atrodas reibuma stāvoklī centra darbinieki ir tiesīgi neielaist viņu Centra telpās.

CIENĪSIM SEVI UN CITUS!