Vadība - 26 323 054 | Recepcija - 26 632 035

Datu Aizsardzība

SIA “RELĪZA”
PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA “RELĪZA” privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums (datu subjektam) informāciju par Jūsu personas datu apstrādes tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem, proti, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, kā arī citu informāciju par Jūsu veicamo personas datu apstrādi. Lūdzam Jūs uzmanīgi izlasīt Politiku un, ja Jums ir papildu jautājumi, aicinām vērsties pie mums, izmantojot šajā Politikā norādīto kontaktinformāciju.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Politika var tikt grozīta, papildināta, atjaunota, par ko mēs Jūs informēsim, ievietojot šo informāciju mūsu mājaslapā internetā.

Mēs cienām Jūsu privātumu, tādēļ Jūsu personas datu drošība ir mūsu prioritāte. Mēs izmantojam atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu Jūsu personas datu drošību un datu apstrādes atbilstību datu aizsardzības normatīvo aktu, kā arī mūsu iekšējo noteikumu prasībām.

Mēs ievērojam personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības un katrā datu apstrādes procesā rūpējamies, lai ievāktu tikai to informāciju, kas nepieciešama šajā Politikā noteikto nolūku sasniegšanai.

Politika attiecas uz:
1. fiziskajām personām – SIA “RELĪZA” pakalpojumu saņēmējiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);
2. SIA “RELĪZA” nodarbinātajiem;
3. dažādu pakalpojumu sniedzēju nodarbinātajiem, kas sniedz pakalpojumus SIA “RELĪZA”;
4. korespondences ar SIA “RELĪZA” iesniedzējiem un saņēmējiem;
5. SIA “RELĪZA” pārvaldītās interneta mājaslapas apmeklētājiem.

I. Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “RELĪZA” (turpmāk – Sabiedrība), juridiskā adrese: Zemes iela 3 – 80, Rīga, LV-1082, tālr.  +371 26632035, e-pasts: info@movegym.lv. Pakalpojumu sniegšanas vietas adrese: Nīcgales iela 18a, Rīga.

II. Personas datu apstrādes nolūki

2.1. Personas datu apstrādes nolūki ir:
2.1.1. fitnesa pakalpojumu (sk. vairāk interneta vietnes info@movegym.lv sadaļā “Par mums” un “Grupu nodarbības”) sniegšanai un administrēšanai:
klientu identificēšanai un reģistrēšanai;
līguma ar klientiem sagatavošanai, noslēgšanai un izpildei;
grāmatvedības prasību izpildei;
norēķinu administrēšanai;
parādu piedziņai no debitoriem;
klientu iebildumu izskatīšanai un kvalitātes kontrolei;
klientu lojalitātes veicināšanai, apmierinātības mērījumiem.
2.1.2. informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
2.1.3. personāla vadība, tai skaitā personāla atlase; darba līguma noslēgšana un izpilde; darba laika uzskaite; darba samaksas aprēķina un darba samaksas veikšanas nodrošināšana; grāmatvedības prasību izpilde (attiecīgu attaisnojumu dokumentu noformēšana, komandējuma noformēšana); darbinieku sociālo labumu nodrošināšana (sadarbības partneru iesaiste, lai darbinieki saņemtu veselības apdrošināšanu); darba pienākumu izpildes fiksēšana un kontrole;
2.1.4. normatīvo aktu prasību izpilde, veicot fitnesa pakalpojumu sniegšanu;
2.1.5. Sabiedrības un tās klientu leģitīmo interešu īstenošana: pakalpojumu uzlabošana, jaunu pakalpojumu attīstība;
2.1.6. mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
2.17. videonovērošanas veikšana Sabiedrības un trešās personas leģitīmo interešu (noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību; kārtības un drošības nodrošināšana ēkā) ievērošanai.
2.2. Privātuma politikas 2.1.punktā minētie datu apstrādes nolūki ir indikatīvi un personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem tieši neminētiem nolūkiem, kuri ir cieši saistīti ar iepriekš norādītajiem un nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei.

III. Personas datu apstrādes juridiskais pamats

3.1. Sabiedrība apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz sekojošiem tiesiskajiem pamatiem:
3.1.1. darbinieka darbspējas novērtēšanai (Regulas 9. panta 2. punkta h) apakšpunkts);
3.1.2. ar datu subjekta piekrišanu (Regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts);
3.1.3. komerciālo paziņojumu sūtīšana tiek veikta bez datu subjekta piekrišanas saskaņā ar Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9. panta otro daļu;
3.1.4. gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga, lai īstenotu vai aizstāvētu Sabiedrības likumīgās intereses tiesā (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts un 9. panta 2. punkta f) apakšpunkts);
3.1.5. gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga, lai nodrošinātu Sabiedrības leģitīmās intereses (organizēt efektīvu pakalpojumu sniegšanas procesu, saņemt samaksu par saņemtajiem pakalpojumiem) (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts);
3.1.6. gadījumos, kad apstrāde ir vajadzīga līguma ar datu subjektu (darbinieku, klientu) izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts);
3.1.7. arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs vai statistikas nolūkos (Regulas 6. panta 1. punkta e) punkts);
3.1.8. apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Sabiedrību attiecināmu juridisku pienākumu (Regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts);

IV. Apstradājamais personas datu apjoms

4.1. Personas datu kategorijas, ko apstrādā Sabiedrība, ir atkarīgas no datu apstrādes nolūkiem un veida:
4.1.1. Datu subjektam saņemot pakalpojumus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām Sabiedrībai ir pienākums apstrādāt datu subjekta identificējošo informāciju un informāciju, kas saistīta ar izmantoto pakalpojuma veidu, apmēru, skaitu u.tml.
4.1.2. Sazinoties rakstveidā ar Sabiedrību, var tikt saglabāts komunikācijas saturs un laiks, kā arī, informācija par izmantoto komunikācijas rīku (e-pasta adrese, tālruņa numurs u.tml., adrese e-pieraksta sistēmā norādītā informācija);
4.1.3. Sabiedrība veic mājas lapas apmeklējumu vēstures analīzi, izmantojot tiešsaistes identifikatorus, kā arī datu subjekta apzināti atstāto informāciju (piemēram, novērtējumu par sniegto servisu, mājas lapas apmeklējuma pieredze, pārvietošanos u.tml.), lai veiktu tirgus izpēti un viedokļu analīzi. Informācija par sīkdatnes izmantošanas tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem ir pieejama Sīkdatņu politikā (spiest šeit);
4.1.4. Videonovērošanas veidā tiek apstrādāti šādi personas dati: fizisku personu attēls, izskats, vizuāli fiksēta uzvedība/kustības, personas attēla ieraksta vieta (telpa, kameras atrašanās vieta), personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks, ieraksta sākums un beigas).

Sabiedrība īstenojot datu apstrādes nolūkus var glabāt un apstrādāt šādus Jūsu personas datu veidus:

4.2. Konkrēts informācijas apjoms ir atkarīgs no attiecīgā sniedzamā pakalpojuma specifikas, datu apstrādes nolūka un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē pakalpojuma sniegšanas nosacījumus.
V. Personas datu saņēmēju kategorijas

5.1. Personas datu saņēmēju kategorijas: datu subjekts, Sabiedrība un tā pilnvarotie darbinieki un apstrādātāji, valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, tiesībsargājošās un uzraugošās iestādes, tiesas.
5.2. Lai nodrošinātu Sabiedrības tiesības, darbinieku, trešo personu un īpašuma drošību, dati var tikt nodoti arī citām kompetentām institūcijām vai tiesībsargājošajām iestādēm, taču tikai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, šajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
5.3. Sabiedrības iesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem nolūkiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Tādas personas var būt datu bāžu programmatūras uzturētāji, datu bāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru uzturēšanas un mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji. Katrā gadījumā datu apstrādātājiem mēs iesniedzam tikai tādu datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai. Turklāt tiem ir jānodrošina Jūsu datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un ar mums noslēgto rakstisko vienošanos, kas cita starpā paredz jebkuru Jūsu datu neatgriezenisku dzēšanu pēc mūsu dotā uzdevuma izpildes vai sadarbības izbeigšanās.

VI. Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai un automatizēta lēmumu pieņemšana

6.1. Personas datus Sabiedrība neparedz sūtīt uz trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām.
6.2. Automatizēta lēmumu pieņemšana Sabiedrībā netiek veikta.

VII. Datu subjekta tiesības

7.1. Jums ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kā arī tiesības iepazīties ar Jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam, informāciju par datu apstrādes nolūkiem, apstrādājamo datu kategoriju, datu saņēmēju kategoriju, datu apstrādes periodu, datu iegūšanas avotiem, kā arī to nozīmi un sekām.
7.1.1. Lielāko daļu no šīs informācijas mēs sniedzam Jums šajā Politikā.
7.1.2. Ja šajā Politikā norādītā informācija Jums nav pietiekama, Jūs vienmēr varat vērsties pie mums, izmantojot šīs Politikas 1.punktā norādīto kontaktinformāciju.
7.2. Ja ir mainījušies mūsu rīcībā esošie dati vai Jūs redzat, ka mūsu apstrādātā informācija par Jums ir neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot.
7.3. Tajos gadījumos, kad Jūsu datus mēs apstrādājam uz Jūsu piekrišanas pamata, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un uz Jūsu piekrišanas pamatotā datu apstrāde tiks pārtraukta. Šāda apstrāde netiks pārtraukta, ja tās veikšana ir noteikta likumā vai ar kompetentas iestādes rīkojumu vai tas, ņemot vērā apstrādes būtību, nav iespējams.
7.4. Jebkurā situācijā Jūsu doto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam uzglabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams, lai varētu aizsargāt savas tiesības saistībā ar pret mums izteiktām prasībām, pretenzijām.
7.5. Ja Jūs uzskatāt, ka mēs apstrādājam Jūsu datus, pārkāpjot personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības, mēs aicinām vērsties tieši pie mums.
7.6. Ja Jūs nebūsiet apmierināts ar mūsu sniegto atbildi un pamatojumu vai mēs, Jūsuprāt, neveicam nepieciešamās darbības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv; Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011).
7.7. Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm.
7.8. Pastāvot atbilstošiem personas datu apstrādes normatīvajos aktos minētajiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, zūd datu apstrādes tiesiskais pamats, Jums ir tiesības lūgt, lai mēs dzēstu Jūsu personas datus. Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzam iesniegt mums rakstisku lūgumu.
7.9. Gadījumā, ja personas dati, kurus mēs apstrādājam, ir izmantojami citiem šajā Politikā minētajiem nolūkiem, un to apstrādes tiesiskais pamats nav piekrišana, mēs varam saglabāt attiecīgo informāciju, lai nodrošinātu citu nolūku sasniegšanu.
7.10. Pastāvot attiecīgiem datu apstrādes normatīvajos aktos minētiem apstākļiem, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Jūs apstrīdat datu precizitāti, Jūs iesniedzat iebildumus par datu apstrādi uz mūsu leģitīmo interešu pamata, Jums ir tiesības ierobežot Jūsu datu apstrādi.
7.11. Jums ir tiesības lūgt tādu datu pārnesamību, kurus Jūs mums esat iesniedzis elektroniskā formā. Saņemot Jūsu pieprasījumu par datu pārnesamību, mēs Jūsu tiesību realizāciju nodrošināsim, izsniedzot datus plaši izmantojamā un datorlasāmā formātā vai arī nosūtīsim Jūsu pieprasītos datus elektroniskā formā Jūsu izvēlētajam adresātam, ievērojot Jūsu pieprasījumā norādīto informāciju.
7.12. Tiecoties aizsargāt visu mūsu datu subjektu personas datus no nelikumīgas atklāšanas, mums, saņemot Jūsu lūgumu sniegt datus, vai īstenot citas Jūsu tiesības, būs jāpārliecinās par Jūsu identitāti. Šim mērķim mēs varam lūgt Jūs uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, kā arī, ja lūgums attiecas uz Jūsu likumiski pārstāvamo – dzimšanas apliecību, pilnvaru vai citu pārstāvības apliecinošu dokumentu, izņemot, ja situācija pieļauj izpildīt Jūsu lūgumu bez šādas pārbaudes. Ja savu identitāti un/vai pārstāvību neapliecināsiet, mēs noraidīsim Jūsu iesniegto lūgumu.
7.13. Saņemot apstiprinājumu tam, ka esat tiesīgi izpildīt Jūsu lūgumu, mēs apņemamies nekavējoties, taču ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu lūguma saņemšanas un pārbaudes procedūras beigām, sniegt Jums informāciju par Jūsu lūguma izpildes virzību.
7.14. Ja Jūsu lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, arī atbildi mēs Jums sniegsim ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams, piemēram, lielā informācijas apjoma dēļ vai ja Jūs lūgsiet Jums atbildēt citā veidā.
7.15. Ja būsim spiesti noraidīt Jūsu lūgumu normatīvajos aktos norādīto apstākļu dēļ, mēs Jūs rakstveidā informēsim par atteikumu, attiecīgi to pamatojot.
7.16. Ja atbilde tiek sūtīta pa pastu, tā tiek adresēta datu subjektam (personai, kuras personas dati ir pieprasīti) ierakstītā vēstulē. Ja atbilde tiek sniegta elektroniski, tā tiek parakstīta ar drošu elektronisko (ja iesniegums ir ticis iesniegts ar drošu elektronisko parakstu).
7.17. Datu subjektam ir tiesības saņemt bez maksas vienu kopiju ar saviem Sabiedrībā apstrādē esošiem personas datiem. Minētās informācijas saņemšana un/vai izmantošana var tikt ierobežota ar mērķi novērst nelabvēlīgu ietekmi uz citu personu (tostarp Sabiedrības darbinieku) tiesībām un brīvībām.

VIII. Personas datu drošība

8.1. Mēs izmantojam dažādas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Personas dati ir pieejami tikai tām personām, kurām tas ir nepieciešams darba pienākumu izpildei un tikai nepieciešamajā apjomā. Ar visām personām, kurām ir pieeja veselības un ģenētiskajiem datiem, ir noslēgti konfidencialitātes līgumi, kā arī šīs personas ir informētas par personas datu aizsardzības noteikumiem un regulāri tiek apmācītas.
8.2. Mūsu izvēlētie pakalpojumu sniedzēji ir rūpīgi atlasīti, mēs no tiem pieprasām, lai tie izmantotu atbilstošus līdzekļus, kas aizsargātu Jūsu datu konfidencialitāti un nodrošinātu Jūsu personīgās informācijas drošību. Tomēr, ja informāciju pārraida ar internetu vai mobiliem sakariem, tās drošību pilnībā nevar garantēt, tādējādi Jums patstāvīgi jāizvērtē ar informācijas konfidencialitāti saistītie riski un tie jāuzņemas, ja nolemjat mums nodot jebkādu informāciju norādītajos veidos.

IX. Personas datu glabāšana

9.1. Sabiedrība saskaņā ar tās lietu nomenklatūru glabā personas datus ne ilgāk, kā nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai.
9.2. Sabiedrība, izvēloties kritērijus  personas datu glabāšanai, ņem vērā zemāk norādītos apstākļus:
9.2.1. vai personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
9.2.2. kādu periodu attiecīgos personas datus ir nepieciešams glabāt, lai nodrošinātu Sabiedrības vai trešās personas leģitīmo interešu realizāciju un aizsardzību;
9.2.3. kamēr nav atsaukta personas sniegtā piekrišana personas datu apstrādei un nepastāv kāds cits tiesiskais pamats datu apstrādei, piemēram, lai izpildītu Sabiedrības saistošus pienākumus.
9.3. Sniedzot pakalpojumus Sabiedrība ievēro speciālos normatīvos aktus, kas nosaka tā pienākumu saglabāt atsevišķus datus. Ja vēlaties uzzināt detalizētu informāciju lūdzam sazināties ar Sabiedrību, izmantojot augstāk norādīto kontaktinformāciju;
9.4. Ienākošās un izejošās komunikācijas (e-pasta vēstules, pasta vēstules) uzskaite, lai nodrošinātu Sabiedrības leģitīmo interešu ievērošanu, tiks glabāta periodu, kas nepārsniedz piecus gadus, ja vien attiecīgajā komunikācijā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs Sabiedrībai vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais dokuments var tikt saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.
9.5. Videoieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 30 dienas (no ieraksta veikšanas brīža) vai līdz likumiskās intereses īstenošanai, ja tajos ir atspoguļota darbība vai bezdarbība, kas var būt par pamatu likumiskās intereses īstenošanai. Tādos gadījumos attiecīgais ieraksts tiek izgriezts un saglabāts līdz likumisko interešu īstenošanas brīdim.
9.6. Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, ja vien saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepastāvēs pienākums tos glabāt.
9.7. Ilgāka īpaši šajā Politikā norādīto Jūsu personas datu uzglabāšana var tikt īstenota tikai tad, ja:
tas ir nepieciešams, lai mēs varētu nodrošināt savu tiesību aizsardzību saistībā ar prasījumiem, pretenzijām vai prasībām;
ir pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām, kuru dēļ veicama izmeklēšana;
Jūsu dati ir nepieciešami pienācīgai strīda, sūdzības izskatīšanai.

X. Personas datu sniegšanas nepieciešamība

Iegūtie personas dati tiek izmantoti attiecīgo pakalpojumu sniegšanai un Sabiedrības darbības realizācijai, tam nepieciešamajā apjomā, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja personas dati netiek sniegti, Sabiedrībai nav tiesiska pamata sniegt datu subjektam attiecīgo pakalpojumu.

XI. Izmaiņas privātuma politikā
11.1. Sabiedrība patur tiesības veikt izmaiņas savā Privātuma politiku, ja mainās noteikti apstākļi, kuri iespaido personas datu apstrādes regulējumu. Sabiedrība iesaka apmeklēt šo sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.
11.2. Sabiedrība saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas Sabiedrības mājaslapā.

 

PAZIŅOJUMS
Par personas datu apstrādes aspektiem un saglabāšanu pieprasītās informācijas (atbildes) saņemšanai

SIA “RELĪZA”, reģistrācijas numurs: 40003958289, adrese: Zemes iela 3 – 80, Rīga, LV-1082, tālr.  +371 26632035, e-pasts: info@movegym.lv (turpmāk – Sabiedrība), kā pārzinis par personas datu apstrādi saņemtās korespondences un atbildes sniegšanā uz to procesā informē Jūs par to, ka:

1. Personas dati
Visa informācija, kas ir iekļauta Jūsu e-pastā, ar drošu elektronisko parakstu parakstītajā vai pašrocīgi parakstītajā iesniegumā, kā arī, iegūtā informācija no Sabiedrības esošām sistēmām un datu bāzēm, kurās atrodas (tiek glabāti) Jūsu personas dati, kas nepieciešami, lai apstrādātu Jūsu pieprasījumu. Informāciju par Jūsu personas datu veidiem, kas ir Sabiedrības rīcībā, Jūs varat iegūt, realizējot savas kā datu subjekta piekļuves tiesības.

2. Personas datu apstrādes mērķis jeb nolūks
Informācijas (atbildes) sniegšanai, juridiskā pienākuma izpildes (piemēram, nodrošināties ar pierādījumu, ka atbilde ir sniegta) nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar informācijas (atbildes) sniegšanu.

3. Datu apstrādes tiesiskais pamats
3.1. Jums ir brīva izvēle vērsties Sabiedrībā informācijas (atbildes) saņemšanai, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz dokumenta juridiskā spēka esību un pamatojumu (datu apstrādes tiesiskais pamats – uz pārzini attiecināmo juridisko pienākumu izpilde). Neievērojot dokumenta juridiskā spēka un pamatojuma prasības, Sabiedrība nespēs izskatīt un izvērtēt Jūsu e-pastā, ar drošu elektronisko parakstu parakstītajā vai pašrocīgi parakstītajā iesniegumā ietverto lūgumu pēc būtības.
3.2. Saņemot Jūsu e-pastu un/vai iesniegumu, neatkarīgi no tā satura, Sabiedrībai ir jāizpilda uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, proti, sniegt pamatotu un argumentētu atbildi uz, piemēram, iesniegumu, informācijas pieprasījumu, datu subjekta pieprasījumu, realizējot datu subjekta tiesības. Strīdus gadījumā informācijas (atbildes) sniegšanas procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi un atbildes sniegšanas faktu un tās saturu.

4. Personas datu saņēmēji
Datu subjekti; Sabiedrība. Gadījumā, ja tiek saņemtas sūdzības par informācijas (atbildes) sniegšanas procesu, tad šī procesā iegūtā un apstrādātā informācija (Jūsu personas dati) var tikt nodota tiesībsargājošajām vai uzraugošajām institūcijām (piemēram, Datu valsts inspekcijai, Valsts darba inspekcijai u.tml.), kā arī tiesai.

5. Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai un automatizēta lēmumu pieņemšana
5.1. Informācijas (atbildes) sniegšanas procesā personas datus Sabiedrība neparedz sūtīt uz trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām.
5.2. Automatizēta lēmumu pieņemšana informācijas (atbildes) sniegšanas procesā Sabiedrībā netiek veikta.

6. Glabāšana
6.1. Visa informācija, kas iegūta informācijas (atbildes) sniegšanas procesā, tiks glabāta ne ilgāk kā piecus gadus pēc atbildes sniegšanas dienas, lai nodrošinātos ar pierādījumiem juridiskā pienākuma izpildē.
6.2. Gadījumā, ja Sabiedrība saņem sūdzības par konkrēto informācijas (atbildes) sniegšanas procesu, tad visa šī procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta līdz ar sūdzības izskatīšanu kompetentajā iestādē uzsāktā procesā galīgā lēmuma spēkā stāšanas dienas, ja tas netiek pārsūdzēts vai apstrīdēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā, vai līdz galīgā tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīdim.

7. Datu subjekta tiesības
Jums ir tiesības piekļūt saviem datiem, pieprasīt datu apstrādes ierobežošanu, dzēšanu vai iebilst pret savu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu labošanu. Tāpat, Jums ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē̄ (Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, www.dvi.lv) ar sūdzību par Sabiedrības rīcību, ja tā pārkāpj Jūsu kā datu subjekta tiesības, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē personas datu aizsardzību.

Parakstot šo paziņojumu, apliecinu, ka esmu iepazinies ar zemāk norādītajiem nosacījumiem par personas datu apstrādes aspektiem.

_____________________________ (Vārds, Uzvārds)
(paraksts)

Datums: ____.______.______________

 

 

SIA “RELĪZA”
SĪKDATŅU POLITIKA

SIA “RELĪZA” (turpmāk – Sabiedrība), juridiskā adrese: Zemes iela 3 – 80, Rīga, LV-1082, tālr.  +371 26632035, e-pasts: info@movegym.lv, apņemas nodrošināt vietnes apmeklētāju (turpmāk – Apmeklētāji vai Jūs) privātās informācijas drošību un tiesību aizsardzību, Jums izmantojot mūsu interneta vietni https://movegym.lv/ (turpmāk – Vietne) un tajā esošo saturu.

Sabiedrība respektē Jūsu privātumu un tā ir apņēmusies ievērot Jūsu tiesības uz jūsu personas datu likumīgu apstrādi un aizsardzību. Sabiedrības Sīkdatņu politika (turpmāk – Politika) sniedz Jums skaidru izskaidrojumu par to, kā sīkdatnes un citas sekošanas tehnoloģijas tiek izmantotas Vietnē.

Par datu apstrādē esošajiem faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem ir pieejama šajā Politikā, kā arī Privātuma politikā (par datu saņēmēju kategorijām, datu subjektu tiesībām, datu nosūtīšanu trešajām valstīm,  automatizēto lēmumu pieņemšanu, tostarp profilēšana u.tml.).

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Politika var tikt grozīta, papildināta, atjaunota, par ko Sabiedrība Jūs informēs, ievietojot šo informāciju Vietnē.

Sabiedrība ievēro personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības un katrā datu apstrādes procesā rūpējas, lai ievāktu tikai to informāciju, kas nepieciešama šajā Politikā noteikto nolūku sasniegšanai.

I. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SĪKDATNĒM

Vietnē Sabiedrība izmanto sīkdatnes (angl. cookies). Tās ļauj Vietnes darbību pielāgot Jūsu vajadzībām, kā arī atvieglo pārlūkošanu un mūsu Vietnes lietošanu.

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

II. SĪKDATNES IZMANTOŠANAS NOLŪKI UN APJOMS

Sīkdatņu izmantošanas nolūki

Izmantojot sīkdatnes, Sabiedrība vēlas:
nodrošināt efektīvu un drošu Vietnes darbību;
uzlabot Vietnes darbību; novērojot sīkdatņu izmantojumu, Sabiedrība spēj uzlabot Vietnes veiktspēju, paplašināt esošos pakalpojumus, pilnveidot funkcijas; analizēt veiktspēju, kad Jūs apmeklējat Vietni no citām vietnēm, citām ierīcēm vai aparātiem;
izmērīt uz Vietni sūtītās informācijas un datu plūsmu (Sabiedrība izmanto sīkdatnes statistisko datu vākšanai par Vietni apmeklējušo lietotāju skaitu);
izveidotu apkopotu statistiku, kas ļautu saprast, kā lietotāji izmanto tīmekļa vietnes un palīdzētu uzlabot to struktūru un saturu
uzturētu lietotāja sesiju (pēc pieslēgšanās), kas ļauj izvairīties no pieslēgšanās nepieciešamības katrā pakalpojuma apakšvietnē.

Sīkdatnes ļauj Vietnei saglabāt šādus datus:
pieslēgšanās datus (pieslēgušās ierīces IP adrese, pieslēgšanās laiks);
pārlūka veidu;
datus par to, kā Jūs pārlūkojat Vietni (kuras sadaļas apmeklējat, par kādu/ām informāciju un ziņām interesējaties).

III. VIETNĒ IZMANTOTĀS SĪKDATNES

Sabiedrības tīmekļa vietņu ietvaros Sabiedrība izmanto nepieciešamās (obligātās) sīkdatnes, kas ļauj lietot tīmekļa vietnē pieejamos pakalpojumus, piemēram, sīkfailu autentifikācija, kas ir nepieciešama pakalpojumu autentifikācijai tīmekļa vietnes ietvaros.

IV. SĪKDATŅU LIETOŠANAS DEKLARĀCIJA

Pievēršam Jūsu uzmanību, ka obligātās sīkdatnes ir nosacījums Vietnes izmantošanai, tādējādi to izmantošanai nav nepieciešama piekrišana. Ja atspējosiet sīkdatnes, lietotājam nebūs iespēja pilnvērtīgi un ērti lietot visas Sabiedrības mājas lapas piedāvātās funkcijas.

Jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu Politikas nākamās sadaļas noteiktajā kārtībā.

Sīkdatņu deklarācija pēdējo reizi atjaunināta 21.10.2019 ar Cookiebot (https://www.cookiebot.com/en/):

 

V. SĪKDATŅU ATSPĒJOŠANA, BLOĶĒŠANA

Pēc vēlēšanās varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Plašāk lasiet šeit: www.aboutcookies.org. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

Sīkdatņu lejupielādes bloķēšana vai to dzēšana padara neaktīvas dažas funkcijas mūsu mājas lapās, jo īpaši tās kur ir nepieciešama pieteikšanās. Sīkdatņu atspējošana neizraisa nespēju izlasīt vai apskatīt mūsu tīmekļa vietnēs ievietoto saturu, izņemot to, kur piekļuvei nepieciešama pieteikšanās.

VI. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

Politika tiek piemērota no tās publicēšanas dienas Vietnē.

Sabiedrība patur tiesības veikt izmaiņas savā Politikā, ja mainās noteikti apstākļi, kuri iespaido personas datu apstrādes regulējumu un sīkdatņu izmantošanas apstākļus un kārtību. Sabiedrība iesaka apmeklēt šo sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.

 

 

PAZIŅOJUMS
Par personas datu apstrādes aspektiem un saglabāšanu videonovērošanas procesā

SIA “RELĪZA”, reģistrācijas numurs: 40003958289, adrese: Zemes iela 3 – 80, Rīga, LV-1082, tālr.  +371 26632035, e-pasts: info@movegym.lv (turpmāk – Sabiedrība), kā pārzinis par personas datu apstrādi videonovērošanas procesā informē Jūs par to, ka:

1. Personas dati

Fizisku personu attēls, izskats, vizuāli fiksēta uzvedība/kustības, personas attēla ieraksta vieta (telpa, kameras atrašanās vieta), personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks, ieraksta sākums un beigas).

2. Personas datu apstrādes mērķis jeb nolūks

Noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību; kārtības un drošības nodrošināšana ēkā.

3. Datu apstrādes tiesiskais pamats

Sabiedrības, datu subjekta un trešās personas leģitīmo interešu, kas uzskaitīti paziņojuma 3. punktā, ievērošana.

4. Personas datu saņēmēji

Sabiedrība, tiesībsargājošās un citas iestādes normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (uzraugošajām institūcijām (piemēram, Datu valsts inspekcijai), datu subjekti, tiesas.

5. Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai un automatizēta lēmumu pieņemšana

5.1. Videonovērošanas procesā personas datus Sabiedrība neparedz sūtīt uz trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām.
5.2. Automatizēta lēmumu pieņemšana videonovērošanas procesā Sabiedrībā netiek veikta.

6. Glabāšana

Videoieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 30 dienas (no ieraksta veikšanas brīža) vai līdz likumiskās intereses īstenošanai, ja tajos ir atspoguļota darbība vai bezdarbība, kas var būt par pamatu likumiskās intereses īstenošanai. Tādos gadījumos attiecīgais ieraksts tiek izgriezts un saglabāts līdz likumisko interešu īstenošanas brīdim.

7. Datu subjekta tiesības

7.1. Jums ir tiesības piekļūt saviem datiem, pieprasīt datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret savu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību un datu labošanu. Tāpat, Jums ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē̄ (Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, info@dvi.gov.lv) ar sūdzību par Sabiedrības rīcību, ja tā pārkāpj Jūsu kā datu subjekta tiesības, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē personas datu aizsardzību.
7.2. Ievērojot to, ka tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir Sabiedrības un trešo personu leģitīmās intereses, Jums ir tiesības pieprasīt datu dzēšanu.